Phần mềm quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm

Phần mềm quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm là công cụ giúp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp tỉnh thành phố, Trung tâm Y tế cấp huyện, cán bộ An toàn vệ sinh thực phẩm cấp xã thực hiện các nghiệp vụ quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm.

Tính năng nổi bật của phần mềm:

Quản lý cơ sở thuộc đối tượng CGCN đủ điều kiện ATVSTP

Quản lý cơ sở không thuộc đối tượng CGCN đủ điều kiện ATVSTP

Quản lý cấp giấy TNCB và tiếp nhận TCB sản phẩm 

Quản lý thanh tra Kiểm tra ATVSTP

Quản lý công tác giám sát bữa ăn đông người

Quản lý công tác giám sát, hậu kiểm công

Quản lý công tác Khai báo Điều tra Ngộ độc thực phẩm

Quản lý công tác thông tin, truyền thông ATVSTP

Cung cấp đầy đủ hệ thống báo cáo thống kê theo đúng quy định của nhà nước

Địa chỉ demo phần mềm:

 http://attp.huesoft.vn/login

  • Tên đăng nhập: huesoft
  • Mật khẩu: hs@12345