Phòng Tư pháp - UBND huyện Yên Thành
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: UBND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 84-038.3863121
Fax:
Email:
Website: