Phòng Tư pháp - UBND thành phố Vinh
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 27 Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 84-038.3843174
Fax:
Email:
Website: