Phòng Tư pháp thành phố Huế
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 23-25 Lê Lợi, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3824647
Fax:
Email:
Website: tuphap@thuathienhue.gov.vn