Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Huế
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 03 Đống Đa - TP Huế
Điện thoại: 84.54.3824575
Fax: 84.54.3824575
Email: pgdhue@dng.vnn.vn
Website: http://www.pgd-hue-tthue.edu.vn/

Phòng GD - ĐT thành phố Huế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thành phố Huế. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo trên 27 phường xã thuộc Thành phố.

Phòng Giáo dục - Đào tạo TP Huế
Địa chỉ: 03 Đống Đa - TP Huế
Điện thoại: 84.54.3824575
Fax: 84.54.3824575
E-mail: pgdhue@dng.vnn.vn
Website: http://www.pgd-hue-tthue.edu.vn/