Trường Đại học Y Dược Huế
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 06 Ngô Quyền - Huế - Việt Nam
Điện thoại: 84.54.3822173
Fax: 84.54.3822873
Email: dhyh@dng.vnn.vn
Website: http://www.huemed-univ.edu.vn

Trường Đại học Y - Dược trực thuộc Đại học Huế là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Y - Dược và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục đại học. Là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có biểu tượng đặc trưng cho ngành nghề.

Sứ mạng của trường:

Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực ngành Y-Dược ở trình độ đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào đào tạo, khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. 

Thông tinh liên hệ:
Tên tiếng việt: Đại học Y Dược Huế
Tên viết tắt: ĐHYDHUE
Địa chỉ: 06 Ngô Quyền - Huế - Việt Nam
Điện thoại: 84.54.3822173 - 84.54.3822873
Fax: 84.54.3826269
E-mail: dhyh@dng.vnn.vn
Website: http://www.huemed-univ.edu.vn