Sở Công Thương Thừa Thiên Huế
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 02 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế - Việt Nam
Điện thoại: (84-54) 810216
Fax: (84-54) 833147
Email: thongtinxuctien@gmail.com
Website: www.itradetthue.gov.vn

Ngày này, cách đây 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 220/SL, quy định tổ chức bộ máy của Bộ Quốc dân kinh tế, trong đó thiết lập Nha Thương vụ và Nha Tiếp tế. Đó là cơ quan quản lý Nhà nước đầu tiên về thương mại, là tổ chức tiền thân của Bộ Thương mại và được coi là Ngày truyền thống của Ngành Thương mại Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động: Sở Thương mại là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh, bao gồm các lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử, quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá, xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc ngành thương mại; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Thương mại chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thương mại.

Sở Công Thương Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 02 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế - Việt Nam
Điện thoại: (84-54) 810216 / Fax: (84-54) 833147
E-mail: thongtinxuctien@gmail.com
Website: www.itradetthue.gov.vn