Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kontum
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 22 Nguyễn Thái Học, thị xã KonTum - Việt Nam
Điện thoại: (84-60) 914325 - 862
Fax:
Email: gdkt@dng.vnn.vn
Website: www.kontum.edu.vn

Kontum là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, song do có sự quan tâm của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và có kế hoạch phát triển giáo dục và đào phù hợp, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong ngành giáo dục, nên trong nhiều năm qua phong trào giáo dục của tỉnh được giữ vững và ngày càng phát triển.

Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục và đào tạo, bao gồm: Giáo dục mầm non; Giáo dục phổ thông; Giáo dục thường xuyên; Đào tạo nghề.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kontum

Địa chỉ: 22 Nguyễn Thái Học, thị xã KonTum - Việt Nam
Điện thoại: (84-60) 914325 - 862310
E-mailgdkt@dng.vnn.vn
Website: www.kontum.edu.vn