Sở Tư pháp Quảng Nam
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3852271
Fax: 0510.3852271
Email:
Website: http://www.sotuphapqnam.gov.vn/