Trung tâm thông tin Xúc tiến Du Lịch
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 35 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3820241
Fax:
Email:
Website: