Khoa Luật-Đại học Huế
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: Khu quy hoạch phường An Tây, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3834444
Fax:
Email:
Website: