Trường THCS Nguyễn Thị Minh khai
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 97 Lê Ngô Cát, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3885259
Fax:
Email:
Website: