Công an thành phố Huế
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 52 Hùng Vương, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3822166
Fax:
Email:
Website: