Ban Thi đua Khen thưởng Hà Tĩnh
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: Nguyễn Tất thành, Hà Tĩnh
Điện thoại: 84-038.3856725
Fax:
Email:
Website: