Công ty Cổ phần Khách sạn Nguyễn Huệ
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Khách sạn - Nhà nghỉ
Địa chỉ: 100 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3833133
Fax:
Email:
Website: