Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 45 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng rị
Điện thoại: 84-053.3852501
Fax:
Email:
Website: