Trường Cao Đẳng Công nghiệp Huế
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 70 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3822813
Fax:
Email:
Website: www.hueic.edu.vn