Phòng Tư pháp thành phố Đà Lạt
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: Số 29 đường 3/4, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 84-063.3824052
Fax:
Email:
Website: