Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 84-0510.3851772
Fax:
Email:
Website: