Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Tuyển dụng - Việc làm
Địa chỉ: 10141 Westminster Ave. Suite 6. Garden Grove, CA 92843
Email: nguoilam@vieclamagency.com  -   Điện thoại: 714.548.0152  -  Fax: 714.766.3345
http://www.vieclamagency.com