Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp Tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: Nước hoa - Mỹ phẩm
Địa chỉ: 34 Tô Hiến Thành, Thành phố Huế
Email: phannubatung_bachhop@yahoo.com  -   Điện thoại: 054. 2229426   -  Fax: 054. 3571433
www.phannubatung.vn