Loại hình hoạt động: Cửa hàng
Lĩnh vực hoạt động: Nhà hàng - Quán ăn
Địa chỉ: Khu du lịch Thiên An, xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, thành phố Huế - Việt Nam
Điện thoại: (84-54) 865703 - 240
www.tradinhvudi.com.vn
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp Tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: Nhà hàng - Quán ăn
Địa chỉ: 31 Chu Văn An, thành phố Huế - Việt Nam
Email: ongtaores@vnn.vn  -   Điện thoại: (84-54) 823031
www.ongtao.com.vn
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp Tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: Nhà hàng - Quán ăn
Địa chỉ: 74 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế
Email: danngoc_comnieu@yahoo.com  -   Điện thoại: 54.3935642
www.nhahangdanngoc.com