Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 70 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3822813
www.hueic.edu.vn
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 19/45 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3512650
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 97 Lê Ngô Cát, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3885259
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 36A Dương Văn An, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3814483
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 10/245 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3820402
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 01 Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3824776
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: Khu quy hoạch phường An Tây, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3834444
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3829328
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: Thủy Phương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 84-054.3864170
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Email: webmaaster@tamgiang.net  -   Điện thoại: 84-054.3553920
www.tamgiang.net