Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp Tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: Chế biến Thực phẩm
Địa chỉ: 33 Xuân 68, Thành phố Huế
Email: mexungsonghuong@gmail.com  -   Điện thoại: 054.3524041
www.mexungsonghuong.com.vn